Trong các bài văn cúng tế năm mới hàng năm có một điểm phải thay đổi  là đổi tên Quan đương niên Hành khiển.Vị quan năm Tý là Chu Vương, năm Sử là Triệu Vương  v.v ... Những vị này được cơ cấu “nhiệm kỳ” là một năm và cứ
sau 12 năm thì luân phiên trở lại coi sóc dương gian.
Xin ghi chi tiết dưới đây để các bạn tiện theo dõi và sử dụng:

Năm Tý: Chu Vương Hành khiển, Thiên Ôn hành
binh chi thần, Lý Tào phán quan.


Năm Sửu: Triệu Vương Hành khiển, Tam thập lục phương hành binh chi thần, Khúc
Tào phán quan.


Năm Dần: Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tào phán quan.


Năm Mão: Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liễu Tào phán quan.


Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tào phán quan.


Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hải chi thần, Hứa Tào phán quan.


Năm Ngọ : Tần Vương Hành khiển, Thiên Hao chi thần, Nhân Tào phán quan.


Năm Mùi: Tống Vương Hành khiển , Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tào phán quan.


Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngụ Miếu chi thần, Tống Tào phán quan.


Năm Dậu : Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cựu Tào phán quan.


Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tào phán quan.


Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phán quan.
Một cách khác cho dễ nhớ thì bạn thuộc lòng bài thơ chữ Hán dưới đây.


子周丑趙魏王寅
卯鄭楚辰＀巳吳君
午秦未送申齊主
酉魯戌粵亥劉王

TÍ CHU,SỬU TRIỆU, NGUỴ
VƯƠNG DẦN
MÃO TRỊNH, SỞ THÌN, TỴ NGÔ QUÂN
NGỌ TẦN, MÙI TỐNG, THÂN
TỀ CHÚA
DẬU LỖ, TUẤT VIỆT, HỢI LƯU VƯƠNG.

OZ (Sưu tầm)