Tôi có một cái tật cố hữu gặp được một cuốn sách hay thì đọc quên ăn quên ngủ cho xong, mươi bữa có khi lại quên mất nội dung lại giở sách ra đọc lại nghiền ngẫm, cái lối đọc đó tôi chẳng biết gọi lài gì, nhưng  cái lối đọc nhanh, chậm, chậm dần, chậm nữa, chậm chậm nữa ..đối với tôi có nhiều điều thú vị.
Tuyển Trạch Cầu Chân-Cuốn sách này huynh Trường Minh post bên TGVH, tôi xin phép post lại trên Blog của mình để có thêm tư liệu nghiên cứu và hầu bằng hữu nếu ghé qua đây có cái để đọc. Theo sách thì “chọn cái lý gì chính đáng thời chép ra, cái nhầm thời bỏ đi, tôn sung tạo mệnh của Dương Công, theo các vì sao nói trong Hiệp kỷ của Quốc Triệu, xếp đặt thành thiên phụ thêm ý kiến vào nửa, ở trong thiên có sự chồng chất lên, chả là những ý cùng nhau phát minh ra, nhân đặt tên thiên là Tuyển Trạch Cầu Chân (Năm Gia Khánh thứ 14, năm Kỷ Tỵ, mùa thu tháng 8 Cách Thành Minh Viễn. Hồ Huy Ứng quang thị viết ra ở nhà Huệ Cát.)

Theo đó sách gồm 7 cuốn nội dung như sau :
Quyển 1:
_ Tựa tập Tuyển Trạch Cầu Chân
_ Tựa của Tụ Chân
_ Tuyển Trạch biện chính
_ Bàn về sự nhầm lẫn của các phép Đẩu Thủ
_ Bàn về Tuyển Trạch
_ Bài biểu của Ngô Cảnh Loan dâng cuốn “Âm Dương Thiên cơ”
_ Bài biểu của Ngô Cảnh Loan nói về “Tuyển Trạch Ngũ Hành”:
_ Nêu sự cốt yếu về Tuyển Trạch
_ Bài ca về Tuyển Trạch diệu dụng
_ Bàn về sinh khắc chế hoá
_ Bài ca Tạo Mệnh thiên kim
_ Nói rõ Tinh, Thần
_ Kinh Nghi Long
_ Bàn bạc chính xác về Thần Sát

Quyển 2: Cách chọn ngày giờ dựng nhà_ chôn người chết_ nam nữ hợp hôn.
_ Bàn về Bổ Long.
_ Khoá xưa về Bổ Long
_ Bàn về Phù Sơn
_ Bàn về Lập Hướng
_ Bàn về Tướng Chủ
_ Cách cục về Tạo Mệnh
_ Bàn về lấy dùng Chính Ngũ Hành Sinh, Vượng
_ Tóm bàn về Tứ Trụ
_ Phép dùng Niên
_ Phép dùng Nguyệt
_ Phép dùng Nhật
_ Phép dùng Thời
_ Tứ Đại Cát thời
_ Lệ về Âm Dương Quý
_ Biểu tổng quát 720 khoá giờ Quý Nhân đăng Thiên Môn

Quyển 3:
_ Bàn về Thất Chính, Tứ Dư
_ Thái Dương
_ Thái Âm
_ Mộc tinh
_ Hoả tinh
_ Thổ tinh
_ Kim tinh
_ Thuỷ tinh
_ Tử khí
_ Thuỷ Bột
_ Hoả La
_ Thổ Kế
_ Bàn về Cát Hung của Ngũ Hành, Tứ Dư
_ Các sơn Ấn, Dụng và Nạn
_ Hàng năm chưởng Tam nguyên Dương Nhận.
_ Gặp năm 10 hàng Can sao hoá
_ Độ số 28 vì sao
_ Vòng mặt trời đi qua cung
_ Từng tiết Thái Dương đi vòng qua cung
_ Thái Dương Thiên Đế đến Sơn định cục
_ Giờ khắc Thái Dương tới phương
_ 12 tháng chia Thái Âm đến Sơn
_ Giờ mọc lặn của Thái Âm đến Sơn
_ Thiên Đế, Thiên Tướng giao hội nhau thuận, nghịc qua cung
_ Thiên Đế, Thiên Tướng dùng khác nhau
_ Tóm tắt về các Tinh, Diệu Thăng điện Nhập viên, Miếu, Vượng, Hỷ, Lạc.
_ Phép suy lịch chưa tới.
_ Bí quyết định tiết Lập Xuân, tháng nhuận
_ Bí quyết tính 24 Khí
_ Suy tính ngày giờ 24 Khí cách ngày Đông Chí
_ Bí quyết tính độ đi qua cung của Thất Chính và Tứ Dư

Quyển 4:
_ Tóm bàn về làm nhà, để mộ
_ Bàn về khắc trạch việc Dựng nhà
_ Bàn về An táng khắc trạch
_ Bàn về Khai sơn (tìm chỗ làm nhà hay để mộ), Lập hướng (dựng hướng nhà hay hướng mộ), cùng với sửa chữa hướng nhà, hướng mộ không đồng nhau
_ Bàn về tu phương (sửa phương)
_ Bàn Tu phương gồm cả Sơn Hướng với lại Trung cung
_ Phép Tu phương ở Toạ cung
_ Phép Tu phương rời cung
_ Phép bnàn định Trung cung
_ Phép quyền biến về Tạo, Táng
_ Sự loại tổng tập
_ Cách “Phi Điểu Diệt Huyệt”
_ Cách “Thanh Long Hồi Thủ”
_ Phép sửa Tài Lộc
_ Tu báo thập bảo vật
_ 24 sơn nơi nhặt của báu
_ Quyết lấy số cho Ngũ Hành
_ Phép sửa nhà kho
_ Sửa tan việc kiện tụng
_ Phép sửa phương khỏi bệnh
_ Sửa khỏi đau mắt
_ Tu cứu lãnh thoái pháp
_ Tu cứu Tang hoạ pháp
_ Tu vượng Lục súc pháp
_ Tu bất mục pháp
_ Tu Thọ nguyên pháp
_ Tu chỉ đạo tặc pháp
_ Tu trị bạch nghi pháp
_ Tắc thử huyệt pháp

Quyển 5:
_ Giá thú tổng tập
_ Bài phú “Ngọc Lịch Toái Kim”
_ Luận về đ0ạt giường nằm (An sàng)
_ Bàn về làm Bếp
_ Làm Bếp dục thêm Đinh
_ Chia Bếp đun làm nhà Bếp
_ Phụ thêm ngày làm Bếp của ông Tam Phong
_ Quyết về dứt khói lửa
_ Quyết (phép) chổ Tuyệt gặp Sinh
_ Mẫu khó dứt khói lửa

Quyển 6:
_ Tiện xem nhửng sao Hung Cát nên, kỵ
_ Khai Sơn, Lập Hướng, Tu Phương Cát, Hung tiện xem
_ Đồ về phép 6 bàn tay khởi lệ
_ Ngũ Hành phát dụng
_ Nạp Âm Ngũ Hành
_ Long Vận kỹ rơi vào Không Vong
_ Độn Sơn Vận
_ Thái Tuế luân chiếm Sơn, Phương
_Thế cung
_ Tổng luận về Niên thần
_ Tổng luận về Cát thần thắng
_ Tổng luận về Hung thần thắng
_ Phụ bàn về niên, nguyệt, nhật Cát Hung thần về các nhà
_ Lệ nghĩa về Cát thần
_ Phi cung Thái Tuế Chân Quý Nhân
_ Thiên Lộc nghĩa lệ
_ Phi cung Thái Tuế Chân Lộc
_ Phi cung Thái Tuế Chân Mã
_ Phi độn Mệnh Chủ Chân Lộc, Mã, Quý
_ Quý Nhân, Lộc, Mã kỵ rơi vào Không Vong
_ Quý Không
_ Lộc Không
_ Mã Không
_ Sơn Mệnh Quý Không
_ Sơn Mệnh Lộc Không
_ Sơn Mệnh Tài Không
_ Bàn về Sơn Mệnh Quý, Lộc, Mã Không

Quyển 7:
_ Tam nguyên Tử Bạch về niên gia
_ Tam nguyên Tử Bạch về nguyệt gia
_ Nguyệt gia Tam nguyên Tử Bạch
_ Nhật gia Tam nguyên Tử Bạch
_ Thời gia Tam nguyên Tử Bạch
_ Bàn về Tử Bạch
_ Phụ Ám kiến nguỵ sát
_ Bát tiết Tam Kỳ
_ Tuế Đức
_ Tuế Đức Hợp
_ Thiên Đức, Thiên Đạo
_ Thiên Đức Hợp
_ Nguyệt Đức
_ Nguyệt Đức Hợp
_ Tóm bàn Lục ứng
_ Thiên Đức hoàn cung định cục
_ Nguyệt Đức hoàn cung định cục
_ Tam Đức tòng tập định cục
_ Nguyệt Không phương
_ Hàng tháng Nhị Đức, Nhị Đức Hợp, Nguyệt Không, Thiên Đạo tới phương định cục
_ Phi cung Thiên Đức
_ Phi cung Nguyệt Đức
_ Phụ Xá nguyên tinh
_ Thiên Xá nhật
_ Phi cung Thiên Xá
_ Phi cung Thuỷ Đức
_ Văn Xương, Văn Khúc
_ Hồng Loan, Thiên Hỷ
_ Kỳ Lân, Phượng Hoàng
_ Kỳ Lân, Phượng Hoàng trị nhật
_ Thiên bàn Kỳ Lân, Phượng Hoàng nhật
_ Kỳ Lân tinh

Quyển 8:
_ Lời bàn về biện bạch sự dối giả
_ Biện chư gia Loan Giá Tinh điện
_ Biện Tôn Hoàng Đế tinh
_ Tam nguyên lục thập niên Thuỷ định cục
_ Nguyệt gia Tôn Đế tinh định cục
_ Nhật gia Tôn Đế tinh nhị Chi định cục
_ Đông Chí hậu nhật Tôn Đế tinh
_ Hạ Chí hậu nhật Tôn Đế tinh
_ Thời gia Tôn Đế tinh định cục
_ Biện Thông Thiên Bảo
_ Biện Tẩu Mã Lục Nhâm
_ Biện Tứ lợi Tam nguyên
_ Tứ lợi Tam nguyên định cục
_ Biện sai phương Lộc Mã Quý Nhân
_ Dương độn lệ
_ Âm độn lệ
_ Khởi Lộc Mã Quý Nhân lệ
_ Thập nhị Tướng lệ
_ Biện Tuần sơn 24 Thần Sát
_ Biện Thần Sát đồng vị dị danh
_ Biện Dịch Mã Lâm Quan
_ Biện Đao Châm Hoả Huyết
_ Nghịc Huyết Nhận, Cửu Lương tinh, Ám Đao sát
_ Biện Cửu Lương sát
_ Biện lục thập niên Không Vong
_ Biện La Thiên Đại Tiên Thiên
_ Biện La Thiên Đại Tiến Nguyệt
_ Biện La Thiên Đại Thoái niên
_ Biện Thiên La Đại Thoái nguyệt
_ Biện La Thiên Đại Thoái nhật
_ Biện Thiên La Đại Thoái thời
_ Biện Hoàng Thiên Chá Thoái
_ Biện Chi Thoái Lưu Tài
_ Biện Hoàng Thiên Đại Sở, Thông Thiên Đại Sát, Phi Thiên Đại Sát Dộc Hoả
_ Biện Phi Thiên Độc Hoả
_ Biện Tuần sơn Hoả Nguyệt Du Hoả
_ Biện Thiên Địa Tức Hoả
_ Biện Sung Đinh Sát
_ Biện dư sơn phương
_ Biện Kim phong sát
_ Biện Đại Sát Bạch Hổ
Lôi Đình Bạch Hổ
_ Biện Hồng Thuỷ Chu Tước
_ Biện Cửu Thiên Chu Tước
_ Biện Hoành Thiên Chu Tước
_ Biện Sơn gia Chu Tước
_ Hung Thần nghĩa lệ

Quyển 9:
_ Chế Sát yếu pháp
_ Thái Tuế
_ Phụ Thạch khoá
_ Tuế Phá
_ Đại Hao
_ Phụ Nghiêm khoá
_ Tuế Hình, Lục Hại
_ Tam Sát, Phục Binh, Đại Hao
_ Mậu Kỷ Đô Thiên
_ Âm Phủ Thái Tuế
_ Phụ chư gia luận Âm Phủ, Tử Bạch
_ Chá Thoái
_ Biện Hoàng Thiên Chá Thoái
_ Thiên Quan Phù
_ Địa Quan Phù
_ Phi Thiên Quan Phù
_ Phi Địa Quan Phù
_ Thiên Quan Phù hoàn cung định cục
_ Địa Quan Phù hoàn cung định cục
_ Thiên Địa Kim Thần

Quyển 10:
_ Tuần sơn La Hầu
_ Đại Sát
_ Phi Đại Sát
_ Bàn về Hoả tinh
_ Niên Độc Hoả
_ Bính Đinh Dộc Hoả
_ Hoả tinh nhật
_ Phù Thiên Không Vong
_ Phá Bại, Ngũ Quỹ
_ Đại Tướng Quân
_ Đại Tướng Quân hoàn vị định cục
_ Tóm bàn về Thái Âm Đại Tướng Quân Tang Môn, Điếu Khách
_ Hoàng Phan, Báo Vỹ
_ Tóm bàn về Hoàng Phan, Báo Vỹ
_ Bệnh Phù, Tử Phù, Tiểu Hao
_ Tóm bàn về Bệnh Phù, Tử Phù, Tiểu Hao
_ Phi Liêm
_ Tấu Thư, Bác Sỹ, Lực Sỹ, Tam Thai
_ Tàm Quan, Tàm Mệnh
_ Tóm bàn về Tàm Quan, Tàm Mệnh
_ Tiểu Nguyệt Kiến (tức Tiểu Nhi Sát)
_ Đại Nguyệt Kiến
_ Nguyệt Yểm, Địa Hoả, Ngũ Quỹ, Yểm Đối, Lục Nghi
_ Tóm bàn về Đại Nguyệt Kiến, Tiểu Nguyệt Kiến.

Phụ Lục 1: CHỌN NGÀY GIỜ TỐT LÀNH
(tức “cách chọn ngày giờ tốt căn bản” mình đã đăng)
_ Chương 1: Cách thức chọn ngày giờ tốt
_ Chương 2: Chọn ngày tốt căn bản cho 86 vụ
_ Chương 3: Những việc hạp và kỵ của 28 sao
_ Chương 4: Những việc hạp và kỵ của 12 Trực
_ Chương 5: 8 cách tốt xấu của Can Chi
_ Chương 6: 4 cách tốt xấu của Ngũ Hành Nạp Âm
_ Chương 7: Chọn giờ Huỳnh Đạo
_ Chương 8: Tra Thần Sát

Phụ Lục 2: LỤC THẬP HOA GIÁP TỔNG TẬP LUẬN.

——————————————————————
(còn nữa)