>

Tôi vừa nhận được cái message này chuyển đến các bạn, hi vọng các nhà thực vật học biết rõ về nó, Trong giới huyền thuật không biết có thuộc lọai ngải nào không vì chưa thấy ai có bài viết về cây này, thậm chí OZ cũng chưa biết tên , thường thấy người Việt mình hay trồng mà không biết là độc tàn canh,chuyển đến các bạn để phòng ngừa.

Dear all;
Please read below. The message is true. I almost lost my daughter who put a piece of the leaf of this plant in her mouth and her tongue swelled to the point of suffocation. This is one plant but there are others with the same characteristics of coloring. Those are also poisonous and we should get rid of them. Please watch out for our children. As we all leave our children home in the hands of the helpers, we should give them a safe environment where they can play.

Thưa các bạn,
Xin hãy đọc dưới đây. Thông tin này là đúng. Tôi suýt mất đứa con gái. Cháu ngậm một mẩu lá loại cây này vào miệng và lưỡi cháu sưng to lên đến độ làm cho nó ngộp thở. Cây này là một, và có nhiều cây khác cùng đặc tính và màu sắc như vậy. Đó là những cây độc mà chúng ta nên loại bỏ. Hãy trông chừng con cái. Vì chúng ta đi làm và giao con cái cho người làm ở nhà trông coi, chúng ta nên tạo một môi trường an toàn cho chúng có chỗ chơi.
“This plant that we have in our homes and offices is extremely dangerous! This plant is common in Rwanda, in many offices and in homes. It is a deadly poison, mainly for the children. It can kill a kid in less than a minute and an adult in 15 minutes. It should be uprooted from gardens and taken out of offices. If touched, one should never touch ones eyes; it can cause partial or permanent blindness. Please alert your buddies.